Swiss Original Ski Poster Libiszewski Valais – le pays du soleil 1949
Valais – le pays du soleil
1949